H шаблон otash uzmovie club

Hamari yeh marzi shahana hai ki rahm aur ‘afu ki shara’it-i-mazkur un sabhon se muta’alliq hon jo qabl az tarikh yakam January san 1859 ‘iswi ke shara’it-i-mazkur ki ta’mil karen. Aur yeh bhi hamara hukm hai ki jahantak munikin ho hamari sab ra’iyat ko go kisi qaum ya mazhab ki ho bila ta’arruz o tarafdari ke hamari mulazamat men un ‘ohdon par jinko woh apni ‘ilmiyat aur qabiliyat aur diyanat se anjam de-sakte hon muqarrar karte rahen. The Roman character is used because it costs less to print ; but the student will of course write out his Exer- cises in the native character, for in no other way can he learn to spell correctly.

Похожие записи: